რეგისტრაციის ადგილი


ქვეყანაში 90 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით შემოყვანილი სატრანსპორტო საშუალების დროებითი აღრიცხვა ხორციელდება სარეგისტრაციო სამსახურების მიერ, მოქალაქის დროებითი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, საბაჟო ორგანოების მიერ გაცემული შესაბამისი დოკუმენტის საფუძველზე მასში მითითებული ვადით. უცხო ქვეყნის სანომრე ნიშნები და სარეგისტრაციო მოწმობა ინახება სატრანსპორტო საშუალებათა სარეგისტრაციო სამსახურში.

ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე (გარდა დროებით შემოყვანილისა) მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებების რეგისტრაცია ხორციელდება სატრანსპორტო საშუალებათა სარეგისტრაციო სამსახურებში, მიუხედავად ფიზიკური პირის საცხოვრებელი ადგილისა, ხოლო იურიდიული პირის შემთხვევაში – იურიდიული მისამართისა.


  • Яндекс.Метрика