დოკუმენტების დამოწმება


სააგენტო დაინტერესებული პირის მოთხოვნის საფუძველზე ახორციელებს:

სააგენტოს მიერ მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებული სხვა უფლებამოსილი პირის მიერ გაცემული იმ დოკუმენტის ასლის დამზადებას და დედანთან იდენტურობის დამოწმებას, რომლის დედნის საქმისწარმოების მასალებში დარჩენა გათვალისწინებულია საქართველოს კანონმდებლობით;

მომსახურების საფასური ერთი დოკუმენტზე შეადგენს 5 ლარს, რომელიც გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე 076 საბანკო კოდზე

· სააგენტოს არქივში დაცული დოკუმენტის დამზადებას და დედანთან იდენტურობის დამოწმებას;

მომსახურების საფასური შეადგენს 5 ლარს, რომელიც გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე 077 საბანკო კოდზე

  • Яндекс.Метрика