პირველადი რეგისტრაცია

პირველადი რეგისტრაცია არის მესაკუთრის მიერ მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების სარეგისტრაციო სამსახურში დადგენილი წესით პირველადი დარეგისტრირება (აღრიცხვაზე აყვანა).

მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების პირველადი რეგისტრაციის დროს აუცილებელია შემდეგი დოკუმენტაციის წარმოდგენა:

ა) მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
ბ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა;
გ) დათვალიერების აქტი (აქტი იბეჭდება ადგილზე);
დ) განცხადება;
ე) კანონით განსაზღვრული საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითრები:
ე.ა) სანომრე ნიშნის საფასური 35 ლარი - კოდი 006;
ე.ბ)ტრანსპორტის სარეგისტრაციო მოწმობის საფასური 35 ლარი – კოდი 005;
ვ) შიდა ტრანზიტი.

ტრანსპორტის სარეგისტრაციო მოწმობა გაიცემა 1 დღის განმავლობაში

  • Яндекс.Метрика