გადაფორმება (მესაკუთრის შეცვლა)

სატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრის შეცვლისას (რეალიზაცია, ჩუქება, გაცვლა და ა.შ.) სარეგისტრაციო სამსახურში აუცილებელია შემდეგი დოკუმენტაციის წარმოდგენა:

ა) მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების კუთვნილების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
ბ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა;
გ) დათვალიერების აქტი (აქტი იბეჭდება ადგილზე);
დ) ერთობლივი განცხადება;
ე) კანონით განსაზღვრული საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითრები:
1. სანომრე ნიშნის საფასური 35 ლარი - კოდი 006;
2. ტრანსპორტის სარეგისტრაციო მოწმობის საფასური 35 ლარი – კოდი 005.

  • Яндекс.Метрика