სახელის შეცვლა

მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრის გვარის, სახელის ან იურიდიული პირის სახელწოდების შეცვლისას აუცილებელია შემდეგი დოკუმენტაციის წარმოდგენა:

ა) მესაკუთრის განცხადება;
ბ) მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების სარეგისტრაციო მოწმობა;
გ) დათვალიერების აქტი (აქტი იბეჭდება ადგილზე);
დ) გვარის, სახელის ან სახელწოდების შეცვლის დამადასტურებელი საბუთი;
ე) პირადობის მოწმობა;
ვ) კანონით განსაზღვრული საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი:
ტრანსპორტის სარეგისტრაციო მოწმობის საფასური 35 ლარი – კოდი 005.

  • Яндекс.Метрика