მემკვიდრეობა

მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრის გარდაცვალების შემთხვევაში (ახალ მესაკუთრეზე გადაფორმება ხდება ნოტარიუსის ან სასამართლოს მიერ გაცემული დოკუმენტების საფუძველზე, ამასთან მემკვიდრე საკუთრებაზე უფლებას იძენს მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალების სარეგისტრაციო სამსახურში რეგისტრაციის შემდეგ).
მემკვიდრის მიერ სატრანსპორტო საშუალების გადაფორმების შემთხვევაში აუცილებელია შემდეგი დოკუმენტაციის წარმოდგენა:
ა) განცხადება;
ბ) სამკვიდრო მოწმობა;
გ) მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების სარეგისტრაციო მოწმობა;
დ) დათვალიერების აქტი (აქტი იბეჭდება ადგილზე);
ე) პირადობის მოწმობა;
ვ) კანონით განსაზღვრული საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი:
ტრანსპორტის სარეგისტრაციო მოწმობის საფასური 35 ლარი – კოდი 005.

  • Яндекс.Метрика