გამოთავისუფლებული სახელმწიფო სანომრე

ნიშნის შენახვა

დაინტერესებული პირის განაცხადის საფუძველზე მომსახურების სააგენტოს სარეგისტრაციო სამსახურები ახორციელებენ პირთათვის სასურველი, გამოთავისუფლებული სახელმწიფო სანომრე ნიშნის შენახვას არა უმეტეს 2 თვის ვადით. აღნიშნული მომსახურების საფასური შეადგენს 1,5 ლარს ყოველ დღეზე და გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე, 045 კოდზე.

  • Яндекс.Метрика