მოწმობის აღდგენა

მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების დაკარგული სარეგისტრაციო მოწმობის აღდგენისათვის მესაკუთრის მიერ აუცილებელია შემდეგი დოკუმენტაციის წარმოდგენა:

ა) მესაკუთრის განცხადება;
ბ) დათვალიერების აქტი (აქტი იბეჭდება ადგილზე);
გ) პირადობის მოწმობა;
დ) კანონით განსაზღვრული საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი:
ტრანსპორტის სარეგისტრაციო მოწმობის საფასური 35 ლარი – კოდი 005.

  • Яндекс.Метрика