ნომრის აღდგენა

მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების დაკარგული სახელმწიფო სანომრე ნიშნის აღდგენისათვის მესაკუთრის მიერ აუცილებელია შემდეგი დოკუმენტაციის წარმოდგენა:

ა) მესაკუთრის განცხადება;
ბ) ტარნსპორიტის სარეგისტრაციო მოწმობა;
გ) ცნობა დაკარგვის შესახებ;
დ) კანონით განსაზღვრული საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი:
სანომრე ნიშნის საფასური 35 ლარი - კოდი 006.

  • Яндекс.Метрика